Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 1. neděle postní

1. neděle postníDatum konání:
5.3.2022

13. 3.

Neděle

2. neděle postní – výroční den zvolení papeže Františka

 

 • Při sbírce minulou neděli na pomoc Ukrajině bylo vybráno 35.254,- Kč. Spolu s dalšími přijatými dary bylo odesláno 39.524,- Kč. Srdečné díky za vaši velkorysou pomoc.
 • Pobožnosti křížové cesty jsou v lobezském kostele v postní době ve středu a v pátek od 17:30.
 • Pořad nedělních bohoslužeb v současné podobě, bude trvat do 5. postní neděle. Od Květné neděle už budou bohoslužby v Lobzích jako před pandemií, tj. v 7:30 a v 10:00. Mše sv. v 9:00 bude zrušena.
 • Na stolečku s tiskovinami je pro děti připravená postní cestička a k dispozici je časopis pro školáky Nezbeda a pro dospělé Diecézní zpravodaj.
 • Schůzka ministrantů a skupiny Dívčí pátky se uskuteční tento pátek 11. 3. od 16:45.
 • Na finanční podporu programu pomoci Střechy jsou k rozebrání postní kasičky.
 • V souvislostí s ruskou agresí na Ukrajině připomínáme možné formy podpory:

Finanční podpora, nabídky ubytování, případně individuální věcné dary, jejichž potřebu je potřeba si předem ověřit. Přesné a přehledné informace najdete na webových stránkách diecézní Charity Plzeň. Na farních stránkách jsou rovněž odkazy na možné formy pomoci.

 • Modleme se o zastavení agrese a zla na Ukrajině. Odkazy s podněty jsou na webu i FB farnosti.
 • Pro dobré prožití postní doby připravujeme duchovní zamyšlení pro farnost v sobotu 19. března od 9:00 do 11:00. Začne ranní bohoslužbou v 8:00, po které bude příležitost pro malé občerstvení. Zamyšlení pokračuje od 9:00 v kostele úvahou na téma: „Nebojte se“ – s myšlenkami od Eliase Velly. Po něm bude příležitost ke sv. smíření a zakončeno bude adorací, společnými prosbami a svátostným požehnáním v 11:30. Setkání povede P. E. Rakovský.
 • Níže je připravena krátká katecheze se zaměřením na obnovu křtu, která se koná každý rok při Velikonoční vigilii. Další možností přípravy jsou audionahrávky různých osobností nebo médií, na které najdete odkazy v banneru postní doba na úvodní stránce webu farnosti. Odkaz je uveden též pro katechezi pro děti.
 • Milé sestry, milí bratři, mladí přátelé,

  zveme vás na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové v termínu: 9. až 14. srpna 2022, přihlašování je již spuštěno. Pozvěte i své kamarády. Staňte se svědky a zakuste novou zkušenost ve víře s Ježíšem a Marii jako sv. Pavel.

  V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích.

  V neděli 13. března proběhne celostátní sbírka na podporu pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na Světovém dni mládeže v Lisabonu, které se uskuteční v roce 2023. První křesťané si také navzájem pomáhali modlitbou i finanční sbírkou. Za vaši štědrost děkujeme a opětujeme ji modlitbou. V minulosti tato velká setkání pomohla mládež povzbudit ve víře a zapálit je pro Krista. Proto budeme velice vděčni i za vaše modlitby.                                                                                                                                         Biskup Pavel Posád, delegát pro mládež.

 

 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – PL;  Ne 13. 3.  7:00 – ER; 8:30 – PL; 10:00 – MP. U sv. Jiří: na požádání MS. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

 

 

Katecheze:

O velikonocích bude pokřtěna spousta dospělých lidí. Ti se mnoho měsíců připravovali na onen důležitý okamžik jejich života. Seznamovali se s obsahem víry, kterou katoličtí křesťané vyznávají. Poznávali styl života věřících v Krista a uvědomovali si důsledky, které má víra v praktickém životě.

Většina z nás, kteří pravidelně chodí na bohoslužby, byla pokřtěna v dětství. Nerozhodli jsme se osobně pro Ježíše. Byli jsme od dětství vedeni k tomu, abychom se modlili, chodili do kostela. Mnozí neprošli vzděláváním ve své víře. Z dětství mají třeba základní vědomosti, ale v dospělosti nereflektovali a nestudovali bibli, katechismus nebo liturgii. Protože o Velikonoční vigilii se obnovuje křestní vyznání, budeme se v průběhu postní doby zamýšlet se nad významem a důsledky našeho křtu. Může nám to pomoci k hlubšímu prožití celých Velikonoc i samotné doby postní.

Uvěřit v Krista znamená osobně se pro něj rozhodnout, přijmout vše, co přináší. Věříme v Ježíše Krista. Ještě důležitější je věřit Kristu. Proto si budeme i klást otázky a hledat na ně odpověď.

Co přináší člověku křest? Proč potřebujeme vykoupení? Jaká jsou tajemství, do kterých mají být pokřtění uváděni? Jaké důsledky z toho pro nás vyplývají?

 

 1. téma: K čemu je potřeba křest?

Křest je první iniciační svátostí, kterou získáváme Boží život.

Abychom dali svátosti křtu správné místo, je třeba ji vidět v souvislosti se slavením velikonočního tajemství. Ježíš svou smrtí a vzkříšením nám daroval život věčný. O ten první lidé – Adama a Eva – vlastní vinou ztratili. Ježíš přichází napravit tuto fatální ztrátu. Proto po svém zmrtvýchvstání posílá učedníky, aby šli do celého světa a hlásali tuto radostnou zprávu. Kdo v něj uvěří, a dá se pokřtít, bude spasen.

„Křest je obmytím vodou ve slově života, a proto poskytuje účast na Boží přirozenosti a dává adoptivní Boží synovství. Křest je koupelí znovuzrození synů Božích, narozením shůry, jak je to vyjádřeno v modlitbách při svěcení křestní vody. Vzývání nejsvětější Trojice nad křtěnci působí, že ti, kteří jsou poznamenáni jejím jménem, jsou jí zasvěceni a vstupují do společenství s Otcem i Synem i Duchem Svatým.

„Kromě toho je křest svátostí, která činí člověka živou součástí těla církve, tvoří z něj příbytek Boží v Duchu Svatém, dává mu podíl na královském kněžství a přičleňuje ho k svatému lidu. Křest rovněž vytváří svazek jednoty mezi všemi, kteří byli pokřtěni.

„Křest přivtěluje ke Kristu a včleňuje mezi lid Boží. Odpuštěním všech hříchů pozdvihuje člověka z přirozeného stavu k vznešenosti adoptivního dítěte Božího a činí jej novým stvořením z vody a Ducha Svatého."

Křest tedy představuje nesmírné Boží dílo v člověku, takové, jaké si člověk sám nemůže vytvořit ani ho nějak napodobit. Právě docenění křtu je velmi důležitým předpokladem pro dobré pochopení křesťanského života, jeho etických nároků a také svátosti smíření. Je-li křest pochopen jako „přivtělení ke Kristu", tedy jako meziosobní pouto, dává to křesťanu i v jeho slabosti velkou jistotu  současně je to výzva k dosahování patřičné mravní úrovně života.

Apoštol Pavel vidí křest jako smrt a vzkříšení: »Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen Mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni i v jeho zmrtvýchvstání (Řím 6, 4-5).

 

MODLITBA ZA UKRAJINU

 

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.