Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Svátosti

Svátosti

Církev slaví sedm svátostí - svátost křtu, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství.

V nich a skrze ně dává Kristus sám sebe lidem. Když jej přijímáme, dostáváme i jeho dary. On nás posiluje a upevňuje ve víře a naději, ve své lásce, a dostává se nám jistoty, že jsme milováni. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelného Božího působení. Přijímáním svátostí spolupůsobí člověk na své spáse, kterou Bůh pro něj připravil.

 

Křest

Křtem se stáváme členy Kristovy církve na začátku našeho života. Sdílejí ho všichni křesťané. Křest vytváří osobní vztah s Ježíšem Kristem. Uskutečňuje odpuštění našich hříchů a iniciuje začátek nového života jako bratří nebo sester Ježíše Krista a jako dětí Božích. Křest má věčnou platnost.

Křest dospělých -  lidé, přijímající křest jako dospělí, prodělávají přípravu žadatelů o křest neboli katechumenát, aby poznali pravdy víry. Začíná podle okolností připravujících se a jejich zájmu. Trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších velikonoc). Zájemci o seznámení se se základy křesťanství se mohou obracet na moderátora farnosti kdykoliv.

Křest dětí - uděluje se ve farnosti, kam rodiče nejčastěji docházejí na nedělní bohoslužby. Před křtem dětí se požaduje příprava rodičů. Je třeba, aby si rodiče byli vědomi závažnosti tohoto radostného kroku, skrze něž vstoupí Bůh a jeho milost do života pokřtěného. Přípravu koordinuje moderátor farnosti.

 

Biřmování

Ve svátosti biřmování jsou křesťané posíleni a posvěceni dary Ducha svatého. Přijetím této svátosti říkám Kristu „ano“ a vyznávám, že jsem připraven o něm svědčit svým životem, zastávat se jej a nezapírat svou víru. Biřmování vkládá do duše duchovní charakter – nezrušitelnou pečeť Ducha svatého, proto ji lze přijmout jen jednou. Svátost biřmování uděluje biskup nebo jeho pověřený zástupce.

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava v naší farnosti se koná v případě zájmu a pro mládež se uskutečňuje dvouletý cyklus přípravy.

 

Svátost eucharistie

Eucharistií neboli svatým přijímáním získáváme účast na životě našeho Pána a vytváří se z nás společenství, podílející se životě církve. Do života věřícího křesťana tak vstupuje živý Kristus pod posvěcenými způsobami chleba a vína. K přijímání eucharistie může přistoupit ten, kdo se nedopustil těžkého - smrtelného hříchu. Je to pokrm pro věčný život a pro uschopnění věrnosti ve víře, naději a lásce.

První svaté přijímání - příprava dětí společně s některým z rodičů či jiným dospělým začíná od nového školního roku formou kroužku Základy křesťanství II. Jednotlivá setkání bývají ve středu v 16:00 ve farním sále. K přípravě obvykle přicházejí děti, které již absolvovaly dva roky vyučování náboženství ve škole či jinou odpovídající formu katecheze.

 

Smíření a pokání

Svátost pokání nám sjednává odpuštění a smíření s Bohem. Každý pokřtěný může přijmout svátost  smíření službou kněze, který je k tomu církví výslovně oprávněn. Každý, kdo se dopustil po křtu vážného hříchu, se musí smířit s Bohem a společenstvím věřících před přijetím Krista v eucharistii. Svátost pokání spočívá v několika úkonech kajícníka - lítost, vyznání vin, předsevzetím a pokání. Kněz uděluje rozhřešení - odpuštění hříchů, je vázán zpovědním tajemstvím. Přijímat svátost pokání s užitkem může i ten, kdo se dopouští lehkých hříchů.

Svátost pokání  je možno přijmout podle oznámených časů před bohoslužbami nebo kdykoliv po domluvě s knězem.

 

Svátost nemocných

Přijetím svátosti nemocných člověk získává naději, sílu a útěchu ve své osamělosti, beznaději a nemoci.

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze doma. Je možno dohodnout se osobně v kostele či telefonicky na faře.

Přijetí svátosti nemocných (eventuálně dalších svátostí) v nemocnici se sjednává podle toho, kdo má daný den v týdnu pohotovostní svátostnou službu. Naše farnost má na starosti čtvrtky.

Společné udělování svátosti nemocných se obvykle koná 11. února na Den nemocných, není-li oznámeno jinak. Není třeba se hlásit předem.

 

Kněžství

Kněžským svěcením je jáhnům, kněžím a biskupům přidělována zvláštní služba. Svátostné neboli služebné kněžství v církvi má tři stupně - biskupy, kněze a jáhny.  Pro biskupy a kněze platí v římskokatolické církvi celibát - zřeknutí se manželství. Svěcení vtiskuje nezrušitelné svátostné znamení. Udělovat svátost kněžství ve třech jeho stupních je vyhrazena biskupům. Ti, kteří vnímají povoláni ke kněžskému nebo zasvěcenému životu, ať se kontaktují s příslušným duchovním správcem. 

 

Manželství

Ve svátosti manželství si dva lidé navzájem slibují lásku a věrnost. Společenství, které vytvářejí, se stává obrazem našeho společenství s Kristem. Odevzdávají se jeden druhému a takto se stávají jedním člověkem. Manželství je doživotní svazek.  Dva pokřtění si udělují vzájemně tuto svátost.

Manželé skládají během obřadu manželský slib:

Já .....

odevzdávám se tobě .....

a přijímám tě za manželku (manžela).

Slibuji, že ti zachovám

lásku, úctu a věrnost,

že tě nikdy neopustím

a že s tebou ponesu

všechno dobré i zlé až do smrti.

K tomu ať mi pomáhá Bůh.

Amen.

 

Příprava snoubenců začíná po domluvě s moderátorem farnosti. Příprava je povinná pro oba snoubence. 

K uzavření církevního manželství je zapotřebí, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík, aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci nebo nepokřtění uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem), aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře. 

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž potvrzení o křtu (nesmí být starší než zhruba tři měsíce).

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas - nejlépe tři nebo čtyři měsíce před samotným sňatkem.

O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Pro naši farnost je to matrika ÚMO Plzeň 3, na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.