Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 1. neděle adventní

1. neděle adventní



Datum konání:
28.11.2020

30. 11.

Pondělí

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

3. 12.

Čtvrtek

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Dnes je možné, aby při bohoslužbách bylo dvacet účastníků. Z tohoto důvodu nabízíme větší množství bohoslužeb, abyste se jich mohli zúčastnit. Na bohoslužby v pracovní dny není třeba se hlásit. Nutné je přihlásit se na sobotní odpolední a nedělní mše sv. Aktuálně jsou bohoslužby naplánovány takto (po aktuálním nařízení vlády z neděle 29. 11. 2020):

Sobota 5. 12.  18:00

Neděle 6. 12.   7:30; 8:45 (u sv. Jiří), 10:00; 16:00.

Tabulky k samostatnému nahlašování jsou k dispozici na webových stránkách farnosti. K úpravě dochází od čtvrtka 3. 12. 2020. Ti, kdo nemají přístup na internet, mohou zavolat nebo poslat SMS moderátorovi farnosti. Ten jim účast potvrdí nebo nabídne jiný čas v případě, že požadovaná mše sv. je již obsazená.

Spojení v naší farnosti udržujme i nadále přes internet modlitbou v pondělí, čtvrtek, sobotu a v neděli povzbuzením od salesiánů.

  • Setkání se sv. Mikulášem proběhne v sobotu 5. 12. v době mezi 16:00 a 17:30 netradičním způsobem: na webu farnosti bude tabulka s časy, kam se rodiny přihlásí. Na patnáctiminutový interval se může přihlásit pět rodin. Rodiny pak přijdou ke sv. Mikuláši individuálně. Rodiny se budou shromažďovat před bočním vchodem do kostela. Přihlašovací tabulka s informacemi je na webové stránce farnosti.
  • Připravujeme duchovní obnovu v naší farnosti na 12. 12. tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce farníků. Jak bude konkrétně vypadat, záleží na opatřeních, která vyhlásí vláda ČR. Uvažujeme i rozdělení do dvou skupin - dopolední a odpolední. Příští neděli oznámíme konkrétní podobu i způsob přihlašování.
  • Rádi bychom opět obnovili sbírku pro Charitu, kterou jsme před časem začali, ale upadla v zapomnění. Jedná se nejen o trvanlivé potraviny, případně drogistické zboží, které jsme nosili na nedělní mši svatou. Určitě jsou vhodné vitamíny, krabička čaje, čokoláda pro děti nebo masové konzervy. Shromážděné dary pak poskytneme Aničce Srbové, která je předá potřebným. Označený koš bude od této neděle umístěn v prostřední části kostela. Zároveň je dnes k dispozici i kasička. Můžeme tak přispět i finančně.
  • Na webu farnosti a na nástěnkách najdete:

Prohlášení biskupů ČR k současné situaci,

podněty k prožívání adventu, které propojují celou naši diecézi a

informaci o aktuálních časech bohoslužeb.

  • Sadba posílá kartičky, jako loňský rok. Jde o dobrovolníky ve světě, kteří prosí o naši modlitbu. Prosíme, rozeberte si kartičky a modlete se za ně.

 

 

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

 

Drazí bratři a sestry,

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý
a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

 Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů

 Vaši biskupové

Praha, 20. listopadu 2020

 

 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ

(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

 

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

 

 

 

 Modlitba za pomoc při pandemii:

 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!