Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Světový den prarodičů a seniorů

Světový den prarodičů a seniorůDatum konání:
22.7.2023

Poselství Svatého otce Františka ke 3. Světovému dni prarodičů a seniorů (23. července 2023)

 

Drazí bratři a sestry,

      „Jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50) je tématem 3. Světového dne prarodičů a seniorů. Toto téma nás přivede k jednomu požehnanému setkání – setkání mladé Marie a její starší příbuzné Alžběty (srov. Lk 1,39-56). Alžběta, naplněna Duchem Svatým, se obrací
k Boží Matce slovy, která po tisíciletích dávají rytmus naší každodenní modlitbě: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého“ (v. 42). A Duch Svatý, který již sestoupil na Marii, ji pobízí, aby odpověděla svým Magnificat, v němž hlásá, že Pánovo milosrdenství trvá od pokolení do pokolení. Duch Svatý žehná a doprovází každé plodné setkání mezi různými generacemi, mezi prarodiči a vnoučaty, mezi mladými a seniory. Bůh si totiž přeje, aby mladí lidé potěšili srdce seniorů a čerpali moudrost z jejich životních zkušeností, jako to učinila Marie u Alžběty. Ale především si Pán přeje, abychom seniory nenechávali osamělé, abychom je neodsouvali na okraj, jak se to dnes, bohužel, příliš často děje.

     Je krásné, jak blízko k sobě letos má slavení Světového dne prarodičů a seniorů a Světového dne mládeže. Oba mají jako téma Mariinu „chvatnou“ návštěvu (srov. v. 39) Alžběty a vedou nás
k zamyšlení nad vztahem mladých lidí k seniorům. Pán doufá, že mladí lidé při setkání s nimi přijmou výzvu, aby uchovali jejich vzpomínky a díky seniorům poznali dar sounáležitosti s širšími dějinami. Přátelství staršího člověka pomáhá mladému, aby nezplošťoval život na pouhou přítomnost a pamatoval na to, že ne všechno závisí na vlastních schopnostech. Starším lidem, naopak, přítomnost mladého člověka skýtá naději, že to, co prožili, se neztratí, a že se jejich sny uskuteční. Zkrátka, Mariina návštěva u Alžběty a vědomí, že Boží milosrdenství se přenáší z jedné generace na druhou, odhalují, že nemůžeme kráčet – nebo se dokonce spasit – sami a že Boží zásah se vždy projevuje v celku, v dějinách národa. Sama Maria to říká v modlitbě Magnificat, když jásá
v Bohu, který vykonal nové a překvapivé divy, věrný příslibu danému Abrahámovi (srov. v. 51-55).

        Abychom lépe přijali Boží styl jednání, pamatujme, že čas je třeba prožívat v jeho plnosti, protože největší skutečnosti a nejkrásnější sny se neuskutečňují v jednom okamžiku, nýbrž prostřednictvím růstu a zrání: na cestě, v dialogu, ve vztahu. Proto ti, kdo se soustředí pouze na okamžitou situaci, na vlastní výhody, kterých je třeba rychle a dravě dosáhnout, na to, aby měli „všechno a hned“, ztrácejí ze zřetele Boží působení. Jeho plán lásky, naopak, zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost, pojímá a spojuje generace. Je větší než my, ale zahrnuje každého z nás
a v každém okamžiku nás volá, abychom pokračovali vpřed. Pro mladé lidi to znamená, že mají být připraveni vymanit se z pomíjivé přítomnosti, v níž nás může virtuální realita uvěznit a zabránit nám dělat konkrétní skutky. Pro starší lidi je to výzva k tomu, aby si nevšímali úbytku fyzických sil a nelitovali promarněných příležitostí. Hleďme kupředu! A nechme se utvářet Boží milostí, která nás z generace na generaci osvobozuje od setrvačnosti a od lítosti nad minulostí.

         V setkání Marie a Alžběty, mládí a stáří, nám Bůh dává svou budoucnost. Mariina cesta
a Alžbětino přijetí nám totiž otevírají dveře ke zjevení spásy. Skrze jejich objetí proniká s radostnou něhou do lidských dějin Boží milosrdenství. Rád bych proto všechny povzbudil, aby nad tímto setkáním rozjímali, aby zavřeli oči a představili si jako na fotografii ono objetí mezi mladou Matkou Boží a starší matkou svatého Jana Křtitele, představili si ho v mysli a promítli do svého srdce, aby si ho uchovali v duši jako zářivou vnitřní ikonu.

        A dále bych vás chtěl vyzvat, abychom přešli od představ ke konkrétním činům, abychom něco udělali pro prarodiče a seniory. Nenechávejme je osamělé, jejich přítomnost v rodinách
a společenstvích je cenná, umožňuje nám poznat, že sdílíme stejné dědictví a jsme součástí národa, jehož kořenů si vážíme. Právě senioři nám předávají naši příslušnost ke svatému Božímu lidu. Církev i společnost je potřebuje. Předávají přítomnosti minulost, která je nezbytná pro budování budoucnosti. Važme si jich, neochuzujme se o jejich společnost a je neochuzujme o tu naši. Nedovolme, aby byli senioři odsunuti na okraj společnosti!

        Světový den prarodičů a seniorů má být takovým malým jemným znamením naděje pro ně
i pro celou církev. Proto opět vyzývám všechny – diecéze, farnosti, sdružení, společenství – aby jej slavili a zaměřili se na přemíru radosti z obnoveného setkání mladých a starých. Vám, mladým, kteří se chystáte na cestu do Lisabonu nebo kteří budete Světový den mládeže prožívat ve svých domovech, bych chtěl říci: Než se vydáte na cestu, jděte navštívit své prarodiče, navštivte některého osamělého starého člověka! Jeho modlitba vás bude provázet a vy si ve svých srdcích ponesete požehnání z onoho setkání. Vás, seniory, prosím, abyste doprovázeli modlitbou mladé lidi, kteří se chystají slavit Světový den mládeže. Tito mladí lidé jsou Boží odpovědí na vaše prosby, plodem toho, co jste zaseli, znamením, že Bůh svůj lid neopouští, ale vždy ho omlazuje fantazií Ducha Svatého.

          Drazí prarodiče, drazí starší bratři a sestry, kéž na vás sestoupí požehnání z objetí Marie a Alžběty a naplní vaše srdce pokojem. S láskou vám žehnám. A vy se za mě modlete, prosím.

V Římě u sv. Jana v Lateránu 31. května 2023, na svátek Navštívení Panny Marie                        FRANTIŠEK

 

 

MODLITBA K III. SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 2023

 

Panno Maria,

Matko víry a naděje,

vzore pro toto lidstvo pokřivené lhostejností,

učiň mě stejně ochotným jako jsi byla ty

přijmout Boží vůli,

velebit a chválit jeho milosrdenství.

 

Maria, Matko statečnosti,

ty, která znáš mé srdce,

nedopusť, abych ztratil odvahu.

S důvěrou odevzdávám svůj život do tvých rukou.

Uzdrav mé rány,

kéž mě na cestě provází tvá něha.

 

Tvá přítomnost, Matko lásky,

nám umožňuje zakoušet radost z toho,

že vidíme naše rodiny sjednocené.

Pomoz mi předávat Boží něhu a lásku

vnoučatům a mladým,

abychom se mohli modlit nejen za ně,

ale i spolu s nimi.

 

Vyprošuj mi, Maria, dar Ducha Svatého:

kéž mě podpírá v mé slabosti,

vdechuje útěchu do mého srdce,

abych mohl zanechat stopy víry mezi mladými,

svědectví o kráse života,

vědomí, že život má svůj konec

a že za ním čeká Otcova náruč.

 

Amen.

 

 

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE
KE SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 23. ČERVENCE 2023

  

Apoštolská penitenciárie pro růst zbožnosti věřících a zajištění spásy duší vyhovuje na základě pravomocí, které jí z Boží prozřetelnosti svěřil Svatý otec František, nedávné žádosti předložené nejdůstojnějším kardinálem Svaté římské církve, Kevinem Josephem Farrellem, prefektem Dikasteria pro laiky, rodinu a život, u příležitosti již třetího Světového dne prarodičů a seniorů, jejž Svatý otec ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci
a letos se bude konat na téma „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50), a laskavě uděluje z nebeských pokladů církve plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, zúčastní u příležitosti 3. Světového dne prarodičů a seniorů na slavnostní liturgii, které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat po celém světě, plnomocný odpustek, který může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci.

 Tento Soud milosrdenství uděluje na stejný den plnomocné odpustky také věřícím, kteří věnují přiměřený čas návštěvě svých starších bratří a sester nacházejících se v nouzi nebo v nesnázích (např. nemocných, opuštěných, postižených...), ať už osobně, nebo virtuálně prostřednictvím komunikačních prostředků.

 Plnomocné odpustky mohou být uděleny také starším nemocným a všem těm, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, za podmínky distancování se od jakéhokoli hříchu a úmyslu splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky, pokud se duchovně spojí se slavením Světového dne a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života, zvláště když jsou slova a liturgická slavení Svatého otce přenášena sdělovacími prostředky.

 Aby se tedy tato příležitost k dosažení Boží milosti skrze moc klíčů církve snáze realizovala cestou pastorační lásky, tato Penitenciárie důrazně žádá kněze, kteří jsou vybaveni příslušnými pravomocemi ke zpovídání, aby s ochotou a velkorysostí byli k dispozici pro slavení svátosti pokání.

 

Tento dekret platí pro 3. Světový den prarodičů a seniorů bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení.

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie 15. června roku 2023

  

Mauro kardinál Piacenza

velký penitenciář 

Krzysztof Nykiel

regent