Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pouť do Prusin

Pouť do PrusinDatum konání:
17.5.2023

V neděli 21. května - jste zváni na pouť na Prusíny. V 15:00 bude v tamějším kostele mše sv. Putovat lze takto: společně na kolech, společně pěšky z Černic nebo individuálně. Doporučujeme také rodinám s dětmi, aby putovali společně. Školáci z programu BNW mají připraveno společné putování. Je ale nutné se na pouť přihlásit přes systém SAPES nejpozději do čtvrtka. Kdo by chtěl zajistit odvoz automobilem, ať se přihlásí P. Evženovi Rakovskému. Níže je uvedeno jak putovat a modlitební průvodce na cestu s texty k zamyšlení a úmysly, na které se při pouti lze modlit. Bohoslužby v naší farnosti jsou v neděli jako obvykle.

 

Možnosti putování:

 

Pěší: 11 km, sraz v 10.00: zastávka trolejbusu č. 13 u Staré Kovárny (v Černicích), vedoucí trasy: Michal Beránek (724 169 234)

 

Cyklo: 15 km, sraz, 12.05 u konečné tramvaje č. 1 u památníku obětem 2. světové války, vedoucí trasy: Jožka Janovič (731 268 818)

 

Automobilem: parkovat je možné 100 m od kostela

 

Autobus zpět:

odjezd 16:11 Nebílovy

příjezd 16:51 Plzeň, Terminál Hlavní nádraží

 

Pouť farnosti Plzeň –Lobzy do Prusin - modlitební průvodce

 

Milí poutníci, cestami je protkán náš život. Odcházíme a přicházíme na místa, která jsou pro nás vzácná nebo přímo posvátná. Na těchto místech se chceme usebrat, zastavit a setkat se s Bohem. Setkáváme se ale také mezi sebou navzájem, abychom společně prožili cestu i setkání. Je dobré, abychom společně reagovali na výzvu Pána Ježíše: „Proste a dostanete“.

Při pouti budeme prosit na tyto úmysly:

Za mládež, aby dar víry prohlubovala a měla odvahu svědčit o své víře.

Za naši schopnost vydávat svědectví Kristu vírou, láskou a nadějí.

Za mír na celém světě, zvláště na Ukrajině.

 

Úvodní modlitba:

Pane náš Bože,

Ty jsi stále na cestě se svým lidem a vedeš je do zaslíbené země.

Sešli na nás, Otče, svého Ducha světla a doprovázej i toto společenství věřících na poutní cestě.

Ať všichni zakoušejí tvou blízkost a chráněni ode všeho zlého proniknou do tajemství Velikonoc tvého Syna, který nám ukazuje pravý osud člověka. Ať šťastně dosáhnou cíle své cesty a navrátí se domů, posíleni ve víře a obnoveni v lásce. AMEN.

 

VÍRA

 

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!

Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří?

Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“

 

Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek.

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.

(Žalm 42)

  Bud' veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době.                                     (1 Petr1)

 

Pane, náš Bože, posiluj naši víru, abychom tě hledali a nacházeli, abychom v tebe vždy věřili a ve společenství církve prožívali celý svůj život. Amen.     

                                                              

 

LÁSKA

 

Milosrdný a milostivý je Hospodin, shovívavý a plný lásky. Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory.

 

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji zbožní ať tě velebí. Ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci, o slávě tvé vznešené říše. Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení.                                                                         (Žalm 145)

 

Já, Jan, spatřil jsem nová nebesa a novou zemi - dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: "Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu s očí: nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti už nebude, protože starý svět pominul."  A ten, který seděl na trůně, řekl: "Hle - všechno tvořím nové!"                                                                   (Zjevení 21)

 

Pane, náš Bože, tvá láska nám připravila život v plnosti a stále nás doprovází na našich životních cestách. Pomáhej nám, abychom žili ve světle tvé lásky a dosáhli věčné radosti u tebe. Amen.

 

 

NADĚJE

 K tobě se, Pane, utíkám, nenech mě navždy v zahanbení!
Podle své spravedlnosti vyprosť mě z bídy, vysvoboď mě, popřej mi sluchu a zachraň mě!

Buď mojí skálou ochrannou, mně na pomoc buď pevným hradem, vždyť jsi má skála, jsi můj hrad! Ty, Pane, jsi má naděje, od mládí doufám v tebe, Pane.

Ústa mám stále plná chval, po celý den k tvé slávě zpívám. Jen, Bože, nestůj daleko, můj Bože, na pomoc mi pospěš!

Má ústa denně hlásají tvou spravedlnost a tvou pomoc, nelze ji ani dohlédnout. Opěvat budu Boží moc, velebit tvoji dobrotu. Učils mě, Bože, od mládí, dodnes tvé mocné divy hlásám.

     (Ž 70)

 

  Ježíš řekl svým učedníkům: "Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte." Tomáš mu řekl: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?"  Ježíš mu odpověděl: "Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho:"                                                                                        (Jan 14)

Ježíši, ty nás voláš, protože nás miluješ. Pomoz nám kráčet po cestách světa, v rodině, ve škole, v práci a hlásat to, co jsi nám svěřil - zprávu o životě a naději. Zvláště tě prosíme za ukončení válečných hrůz na Ukrajině. O to všechno prosíme na přímluvu Panny Marie. Amen.

 

Maria Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.