Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ohlášky > 4. neděle postní

4. neděle postníDatum konání:
26.3.2022
 • U tiskovin jsou k dispozici:  Průvodce Velikonočním třídenním, Farní věstník a diecézní zpravodaj.
 • Plzeňský biskup Tomáš Holub by se rád v rámci synody katolické církve sešel s mladými (15-30 let), kteří jako děti chodily s rodiči do kostela a dnes jim katolická církev nic neříká, nepraktikují (=nechodí na nedělní bohoslužby) nebo se považují za nevěřící. Rád by od nich slyšel, jak se dívají na církev, co jim na ní vadí, štve atp. Pokud byste o někom vhodném věděli, předejte mu, prosím, pozvání. Setkání na max. 1,5 hodiny se uskuteční při sklence vína (či něčeho podobného) v pondělí 28. března od 19 hod. na biskupství.
 • Příští neděli proběhnou skrutinia katechumenů při mši sv. v 8:45. Provázejme jejich přípravu modlitbou.
 • Pořad nedělních bohoslužeb v současné podobě, bude trvat do příští neděle. Od 10. dubna už budou bohoslužby v Lobzích jako před pandemií, tj. v 7:30 a v 10:00. Mše sv. v 9:00 bude zrušena.
 • Srdečně zveme děti i dospělé na Velikonoční tvoření v sobotu 9. dubna od 14:00 do salesiánského střediska. Podrobnosti jsou v tištěných ohláškách. Přihlásit se můžete přes Sapes.
 • V rámci našeho přemýšlení ve středisku a na pastorační radě farnosti jsme se rozhodli provést důkladnější analýzu salesiánského plesu, která by zahrnovala vyjádření hlavních pořadatelů, členů místní rady komunity, zaměstnanců střediska, členů pastorační rady farnosti nebo účastníků plesu. Pro každou z těchto skupin byl tak vytvořen speciální dotazník s otázkami. Prosíme i vás o několik odpovědí, které by nám pomohli získat zpětnou vazbu na aktuální podobu plesu a případně bychom z nich získali nové podněty pro konání plesu.  Není třeba odpovídat na všechny otázky v dotazníku, ani se rozepisovat, ale více odpovědí nám více pomůže v naší analýze. Odkaz na vyplnění najdete na tomto ODKAZE. Pro tištěnou formu je připraven formulář mezi tiskovinami. Pro vyplněné tištěné dotazníky je připravena krabička u tiskovin. Odpovědi prosíme do čtrnácti dní – do 10. dubna.
 • V tištěných ohláškách najdete katechezi se zaměřením na obnovu křtu při Velikonoční vigilii.
 • Na Velký pátek nabízíme účast na několika pobožnostech křížové cesty: kromě obvyklé v kostele v Lobzích je možnost pro rodiny s malinkými dětmi Martinská stěna u Dobřan, pro všechny Chotěšov – Křížový vrch. U tiskovin je podrobná informace o této pobožnosti.
 • Aktuální informace o možnostech pomoci uprchlíkům z Ukrajiny sledujte na webu diecézní charity Plzeň nebo na webu a FB farnosti. Na přechodnou dobu se středisko mládeže stává sběrným místem. Své dary (trvanlivé potraviny a hygienické potřeby) můžete přinést do střediska mládeže a také do kostela. V chodbě k sakristii je místo k ukládání.
 • Někteří z vás mají u sebe ubytovány uprchlíky. V případě potřeby se můžete obrátit s požadavkem podpory na moderátora farnosti, který pomůže s vyřešením záležitosti.
 • Modlitby za Ukrajinu:  Každou středu do velikonoc v katedrále sv. od 19:30 Východní modlitba k Panně Marii pod vedením řeckokatolického kněze o. Igora Bibka a v sobotu od 19:30 modlitba růžence. Modlitba růžence je společnou akcí plzeňských farností a všichni jste na ni zváni. Naše farnost povede modlitbu 2. dubna.
 • Připomínáme nabídku farních táborů:

Pro děti:

Farní tábor: 8 – 13 let, 10. – 17. 7., Orlovská hájenka (okr. Havl. Brod), hl. programový vedoucí Matouš Beránek

Kompot: 12 – 16 let, 10. – 17. 7., Svárožná, hl. vedoucí Marek Sklenář

Protože jsou tábory nabízeny už i mimo naši farnost, co nejdříve přihlašujte děti. Může se stát, že místa obsadí děti z jiných farností.

 • Přehled zpovídání: St – 17:30 – PL; Pá – 17:30 – PL;  Ne 3. 4.  7:00 – MS; 8:30 – PL; 10:00 – MS. U sv. Jiří: na požádání ER. V ostatní dny lze domluvit individuální termín.

Katecheze

Minulou neděli jsme mohli uvažovat o samařské ženě a její touze po živé vodě.   Ježíšova živá voda znamená především zjevování jeho osoby jako věčné Boží moudrosti. Živá voda také znamená Ducha, kterého Ježíš zprostředkovává. Pokračujeme v přípravě na slavení velikonočních tajemství úvahou nad uzdravení slepého: Jan 9,1–41

Úryvek o uzdravení můžeme vnímat jako podnět k úvaze o procesu a prožitku křtu. Několik faktorů poukazuje na tuto možnost. Je tu přítomnost vody rybníku Siloe, kam Ježíš posílá slepého, aby se umyl (9,7). Předtím mu oči potírá blátem, což může být významově spojeno s křestním pomazáním (v. 6). Je zde konfrontace s nevěřícím prostředím (v. 13–34). Uzdravený vyznává víru v Syna člověka (v. 35–38). Pro souhrn těchto nápadných souvislostí se četba tohoto úryvku také používala od prvotní církve k přípravě konvertitů na křest.     Ale máme se také ptát, jaký význam klade tomuto úryvku sám evangelista. Ve svém popisu uzdravení klade důraz především na to, že počíná vidět hned poté, co se umyje v rybníku Siloe. Vyjadřuje tedy léčivou sílu vody. Evangelista si dává záležet, aby přeložil jméno rybníka s uzdravující vodou – znamená „Poslaný“. To může naznačit spojení vody s osobou Ježíše, který je poslaný Otcem. Také už víme, že tím pravým pramenem vody živé se prohlásil sám Ježíš.

Na cestě k Velikonocím jsou před námi ta nejhlubší tajemství naší víry, jako tomu bylo již v prvokřesťanských dobách, kdy se katechumeni po čas postu připravovali na svůj křest.

V evangeliu spatřuje tedy liturgie dva důležité momenty: víru a křest. Po neděli věnované Samařance a vodě se dnes dotýkáme další významné symboliky - znamení světla. Zřídkakdy se někdo pozastavuje u světla stejně významně jako u vody. Když světlo po svém narození poprvé objevíme a seznámíme se s ním, většinou ho ještě nejsme schopni docenit. Potom se pro nás ale stane něčím naprosto běžným, takže si už jeho přítomnost ani neuvědomujeme. Nicméně, bez této pozornosti vůči přirozenému světlu, bez určitého radostného zachvění v okamžiku, kdy při probuzení zaplaví světlo oči a dům, pochopíme málo nebo nic o onom jiném světle. Ježíš by jen nadarmo neopakoval: „Já jsem světlo světa " a „Já jsem světlo života ".

Evangelista chtěl vyzvednout a říct nám hlavně dvě věci. Tou první je sdělení, že tím slepcem v příběhu byl každý z nás; i my jsme vyšli jednoho dne k rybníku Siloe - ke křestnímu prameni - byli jsme vykoupáni, obmyti a vrátila se nám možnost opět se vidět. Tou druhou věcí je zdůraznění, že světlo, jež nám bylo dáno, je víra. Onen slepý mladík se opětovně setkal s Ježíšem a zvolal: „Věřím, Pane. "Tato věta nese stejný význam jako všechna ostatní slepcova zvolání: opět vidím, vrátil se mi zrak, otevřel mi oči. Křest a víra jsou skutečně symbolickým obsahem tohoto evangelijního úryvku.

K tomu apoštol Pavel v listě Efesanům říká: Bratři! Byli jste kdysi ovšem tmou, ale teď jste světlem v Pánu. "Jsme ale nyní všichni skutečně světlem?

Pravdou zůstává, že jsme částečně ve světle a částečně ještě v temnotách. Ano, obdrželi jsme dar teologické ctnosti víry, ovšem ne jako hotovou věc, ale jako klíček, který musí růst, jako možnost, která se má rozvíjet. Nacházíme se jakoby na linii oddělující zónu světla od území tmy: kamkoli se přesuneme, neseme k sobě těsně přimknutou zónu stínu. A tou je právě naše dosud nespasené lidství, jež nepřijalo evangelium. Existují podněty temnoty, které svatý Pavel označuje jako „neplodné skutky tmy". O tom, co se na území stínu odehrává, je ostudné dokonce i mluvit; jde o skutky jako: „smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření" (Gal 5,19-21). Světlo a temnota označují něco více než jen pravdy víry, které už známe nebo které jsme dosud nepoznali. Mnohem více odkazují ke konkrétním skutkům, které každodenně konáme, k volbám v souladu s evangelijním poselstvím anebo proti němu.

Nesmíme však zapomenout na jinou symboliku, která by dnes neměla zůstat bez povšimnutí. Proč je naše víra přirovnávána ke světlu? Co vlastně dělá světlo? - Světlo nám zjevuje věci, dává nám příležitost vnímat vzdálenosti a rozměry, umožňuje nám orientaci. Určitě už se každému z nás stalo, že se ocitl v temné místnosti a neviděl vůbec nic; neviděl, kde jsou dveře, kde je okno, a pohyboval se s pocitem strachu, že každou chvíli narazí do nějakého předmětu nebo na překážku. Pavel nám ostatně říká, že lidé žijící před Kristem se pokoušeli Boha „dohmatat a nalézt ho" (Sk 17,27). Kristus však přišel jako vycházející mocné Světlo. Zjevil lidem Otce - smysl života a světa. Dal odpověď na věčné otazníky, které na člověka odpradávna doléhaly: „Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?"

Víra tedy nabízí věřícímu člověku životní náhled, přístup k pravému světlu.  Kristus hovořil o světle, jež se má umístit na svícen, aby osvěcovalo všechny, kteří se doma nacházejí. Jde tedy o světlo, jež nemá sloužit pouze a jenom Ježíšovým učedníkům, ale také dalším obyvatelům světa, kteří třeba ještě nevěří. Křesťan se nemůže spokojit s tím, že už je „osvícený"; musí se stát také „svědkem světla" (Jan 1,8).  

Ptejme se, jaký užitek přinášíme z přijatého světla my, Kristovi učedníci? Mohou si vůbec ti, kdo jsou k nám blízko a kdo nás slyší hovořit, všimnout, že jsme lidé víry, že posuzujeme osoby a události tohoto světa na základě jistot, jež vycházejí z evangelia? Kráčíme po světě skutečně jako „děti světla" (Ef 5,8), tedy jako osoby čestné, poctivé a upřímné? Oči všech přijímají světlo, ale ty naše ho musí ještě i darovat; naše oko musí být podle Ježíšových slov lucernou (srov. Mt 6,22).

 

MODLITBA ZA UKRAJINU

 

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.